תאריך______________

לכבוד

שלי פסטרנק כץ

מסיבת בנות 9840992 04 פקס

 

הנדון-  הזמנת הרצאה/ סדנא אינטראקטיבית בהנחיית-______________

 

עפ"י הפרטים הבאים:

 

סוג האירוע:__________________________________________________________

 _

שם בעל/ת האירוע:______________________________________________________

 

 

תאריך האירוע _____________יום:______ מספר משתתפים/ות: כ-__________

 

 

כתובת האירוע:

רח'(שם מלא ומדויק):__________________מס'____יישוב_____________קומה____דירה____

 

שעת הגעה:                  ٱ 18:00   ;   ٱ  20:00 –21:00     ;    ٱ 23:00 –24:00   

 

טלפון( בזק):_______________  טל ניידים ________________ ; _________________

 

 

התשלום עבור הנדון-   ____________________ ₪

 

 

הרצאה אינטראקטיבית של שעה וחצי  עד שעתיים.

 

התשלום ישולם במזומן בסוף הערב.

    

ידוע לי כי לאחר קבלת טופס הזמנה זה אצלך בפקס, אין ביכולתך לקבל הזמנות נוספות למועד האירוע
המוזמן הנ"ל, לכן:  
לא ניתן לבטל את ההזמנה ללא התחייבות מצידי לשלם תשלום מלא עבור הערב.
(אלא אם הביטול נעשה חודש מראש ובכתב.  הכל בהתאם לחוק הגנת הצרכן.)
 
 

שם המזמין  ________________ ת.ז. ___________________ טלפון _____________________

 

 

        חתימת המזמין:_________________

 

הערות:___________________________________________________________________

 

        ____________________________________________________________________

 

 

                   יש להדפיס, למלא ולשלוח את ההזמנה לפקס מספר 04-9840992

ניתן להדפיס ולסרוק את המסמך, לאחר מילוי הפרטים בכתב,  ולשלוח ל-e-mail : fax@mesibat-banot.co.il